Facebook-logo  Twitter_bird_logo

 

Foute filosofen #2

Al eerder is op deze pagina de kwestie ‘foute filosofen’ besproken. Dit gebeurde in 2014 na de publicatie van de Zwarte Schriften van filosoof Martin Heidegger (†1976), wiens naziverleden ter discussie stond. Destijds schreef Mathew Sharp in The Conversation over een ‘continuing legacy of misrepresentations of his life and work begun long ago by Heidegger himself and his estate.’ Met een publicatie van de Duitse filosoof Sidonie Kellerer in de Franse krant Le Monde van 26 oktober 2017 gaat de discussie verder. Heidegger, zo blijkt nu, was van 1934 tot juli 1942 lid van een rechtsfilosofische commissie die streed tegen ‘onduitse dogma’s’ en voor ‘een recht van heersers’ gebouwd op ‘de eenheid en reinheid van het Duitse mensdom...in het recht en het Führerprincipe’. Prominente leden waren voorzitter Hans Frank, bijgenaamd ‘de slachter van Polen’; nazi-ideoloog Alfred Rosenberg; en jurist-filosoof Carl Schmitt. Het blote feit had Victor Farías al in 1987 aan het licht gebracht, maar hij dacht dat Heidegger al in 1936 genoeg had van dit commissiewerk. Diepergravend onderzoek toont nu dat het anders zit; nader onderzoek lijkt gewenst. Zie ook Religions-Philosophischen Salon.

 

Weg met empathie!? #2

Is empathie een goede gids voor moreel handelen? Hoewel minder radicaal dan zijn Amerikaanse collega Paul Bloom [zie hieronder Weg met empathie? #1] meent de Belgische filosoof Ignace Devisch dat er vaak veel teveel van het fenomeen ‘empathie’ wordt verwacht. Op 24 oktober 2017 verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij zijn essay Het empathisch teveel. Devisch ziet zeker de belangrijke waarde van emapthie in interpersoonlijke relaties, maar waar het gaat om maatschappelijke kwesties dan zijn het eerder rechtvaardigheid en solidariteit die centraal moeten staan. Lees op deze website alvast de inhoudsopgave van Het empathisch teveel: inhoud.

 

Ethiek actueel

Het is niet makkelijk om goed op de hoogte te blijven van hedendaagse ontwikkelingen op welk vakgebied dan ook en al zeker niet op het WWW. Met ethiek is het niet veel anders. De Engels-, Frans- en bahasa Indonesiatalige website The Conversation brengt soelaas met een grote hoeveelheid actuele en leesbare bijdragen van onderzoekers en wetenschappers van over de hele wereld. Wie het ethische gesprek wil volgen, zie de pagina Ethics + Religion.

 

Euthanasiedebat

Voor de eerste keer sinds de euthanasiewet van kracht werd – nu meer dan 15 jaar geleden – heeft het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar onzorgvuldig handelen bij levensbeëindiging. Zie dagblad Trouw van 28-9-2017. De wet van 2002 was een halte in het Nederlandse euthanasiedebat dat de theologen Heleen Dupuis en vooral Harry Kuitert begin jaren ’80 hebben aangezwengeld. Terwijl sommigen menen dat autonomie en zelfbeschikking meer en meer hun terechte plek krijgen toegewezen, zien anderen in deze ethische discussie een perfect voorbeeld van een moreel hellend vlak dat steeds verder en vrijzinniger wordt opgerekt. Intussen zal het weinigen verbazen dat de discussie al meer dan 30 jaar aanhoudt. Onze levensstandaard en -stijl en de medische wetenschap hebben grote sprongen vooruit gemaakt, waardoor we langer leven maar ook veel vaker getroffen (gaan) worden door ouderdomskwalen als dementie. Ondertussen blijven vragen naar de zin van leven en lijden onbeantwoord en is daar geen morele steun te verwachten voor de oude dag. Nederland vergrijst steeds verder, waardoor almaar grotere aantallen ouderen over het eigen levenseinde nadenken. Ongetwijfeld door secularisatie en ontkerkelijking is de angst voor wat er ná de dood komt verdwenen. ‘Doodsangst’ nu gaat vooral over het leven vóór de dood. Voor ethiek.nl een aanleiding om de linkpagina euthanasie te actualiseren. Zie ook de rubriek Nieuwe boeken.

 

Weg met empathie!? #1

Empathie is geen goede gids voor moreel handelen, dat meent althans professor Paul Bloom van de prestigieuze Yale University. Eind 2016 verscheen de studie Against Empathy, waarin de Amerikaanse professor “zijn zaak” uiteenzet. Een interessante discussie van Bloom met tegenstanders en medestanders verscheen eerder al in de Boston Review (augustus 2014). Daar beweert Bloom onder meer dat empathie te bevooroordeeld en te beperkt is. Mensen hebben aan een kant groter meegevoel met gelijkgestemden (etnisch, nationaal) en met aantrekkelijke soortgenoten, terwijl ze zich aan de andere kant vooral focussen op individuele gevallen. Weloverwogen compassie is goed, aldus Bloom, maar empathie kan uiteindelijk negatief uitpakken. Een vrij uitvoerige bespreking van Blooms pleidooi tegen empathie staat op de website van de New York Times. Trouwens, hoofdthema van het Franse tijdschrift Sciences Humaines van juni 2017 is empathie – “tot hoever moet je je in andermans schoenen verplaatsen” is de centrale vraag. De negatieve kanten van empathie komen in dit tijdschrift ruim aan bod: het leidt tot burn-out en depressie, onder andere bij zorg- en hulpverleners en vaak bij vrouwen.

 

De Socratesbeker 2017

Met haar pleidooi vóór de taal (filosofie) als gereedschap om onszelf te begrijpen en tégen de weliswaar nuttige maar toch beperkte blik van de hersenwetenschap, heeft Marjan Slob met haar boek Hersenbeest de Socrates-wisselbeker gewonnen. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Nacht van de Filosofie op 21 april 2017. De jury noemde Hersenbeest ‘een wonderschoon boek dat zeer elegant is gecomponeerd: Geheel in de geest van Socrates neemt het de lezer mee in een wereld die ons op het eerste gezicht zo vertrouwd en vanzelfsprekend lijkt, om deze vervolgens kritisch te bevragen.’ De Socrates-wisselbeker beker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. Volg deze links voor de inhoudsopgave en achterflaptekst van Hersenbeest. Zie ook de website van de Maand van de Filosofie.

 

Broos denken

Mensen moeten zich geen dikke huid aanmeten. Daardoor maken ze zich niet alleen onkwetsbaar maar ook gevoelloos voor het leven. En kwetsbaarheid zelf moet niet worden omgezet in iets anders, iets krachtigs, maar worden ervaren. Aldus universiteitsdocent Awee Prins in de Volkskrant van 24 december 2016. In de woorden van Prins klinkt dat zo: ‘Wij zijn permanent in een krampachtige strijd verwikkeld tegen de eindigheid. Dat is heilloos. Er is alleen de broze alledaagsheid: laten we die omhelzen. Het gaat niet om zegevieren, het gaat om dulden.’ Verveling is het filosofische thema waarmee Prins een aantal jaren geleden ruimere bekendheid verwierf, maar waaraan hij nu een nieuwe draai geeft. Niet zo heel opmerkelijk wanneer je bedenkt dat vervelen eigenlijk ‘te veel worden’ betekent. Iets wordt je teveel, dus je wilt eraan ontsnappen. Dat ontsnappen – de strijd tegen de eindigheid van het leven, aldus Prins – is de bron van het utopisch denken. En daaraan moet je niet toegeven . Aan dit niet-langer-willen-ontsnappen heeft Prins een nieuw, nog te verschijnen boek gewijd: Broos denken.

 

Orgaandonatie 2.0

Harvesting, ‘oogsten’, is een gangbare uitdrukking in de Engelse taal voor het vergaren van transplantatie-organen. Wie daar even bij stilstaat, ziet misschien een combine op een akker, een dreigende lucht erboven en voor de maaidorsmachine een man, of vrouw, die wegvlucht. En ja, helaas, uitgeput valt hij of zij neer en verdwijnt onder het apparaat.Een goedkoop horrorscenario? Misschien, maar vergelijkbare angstgevoelens en afkeer roept een “ja, tenzij’-orgaandonatiewet doorgaans bij veel mensen op. Dit lijkt ook het geval met het D66-wetsvoorstel, dat pas door de Tweede Kamer werd goedgekeurd. (Lees de NRC van 13-9-2016.) Wordt het lichaam van de Nederlandse burger vogelvrij staatseigendom? Hoe moeten we aankijken tegen deze nieuwe wet, die nu naar de Eerste Kamer gaat? Ethische overwegingen en ook feiten kunt u nalezen bij de volgende links:

- CEG: Ethische vragen bij een nieuw systeem voor orgaandonatie

- Ecent.nl: Dossier donatiesysteem

- Roomfordebate,discussieplek van de NYT: Should Laws Push for Organ Donation?

 

Geëngageerde kunst?

‘Slachtofferporno’, zo omschreef de Amerikaanse kunstenaar Sean Capone nieuw werk van zijn wereldberoemde collega uit China Ai Weiwei. Aanleiding voor Capone’s kritiek was de afbeelding rechts. Hier ligt Ai Weiwei in dezelfde houding als de Syrische peuter Alan Kurdi die vorig jaar dood op een strand in Turkije aanspoelde. Zoiets roept inderdaad de vraag op hoe je artistiek verantwoord bijvoorbeeld politiek geladen kwesties zichtbaar kunt maken en bovendien je publiek in beweging zetten? Dit is nog niet zo gemakkelijk, maar in het recent verschenen De navel van Daphne (inhoudachterflaptekst) doet Maarten Doorman een poging. Deze filosoof onderzoekt hoe engagement en kunst kunnen samengaan en tegelijkertijd een overtuigende boodschap meegeven. Daarbij is het boek een uitdagend pleidooi voor Doormans openingsstatement: ‘Het Rijksmuseum moet dicht.’ Voor de gewraakte foto en commentaar, lees de Volkskrant van 2 februari 2016. Ai Weiwei die in 2015 China verliet probeert de wereldwijde vluchtelingencrisis onder andere in foto’s te vangen: tot 7 december 2016 loopt zijn tentoonstelling #SafePassage in het FOAM in Amsterdam.

 

‘Het Westen is ziek’

Kijk eens naar de vervuiling en overbevissing van de oceanen, industriële landbouw of opwarming van de aarde. Ze hebben onomkeerbare gevolgen voor onze aardbol. Is de hand van de mens in de wereld zó bepalend geworden, dat we moeten spreken van een nieuw geologisch tijdperk, het antropoceen? Over die vraag debatteerden onlangs de Duitse filosoof Peter Sloterdijk en zijn Franse collega Bernard Stiegler. Volgens techniekfilosoof Stiegler – zie dagblad Trouw van 7-8-2016 – is het westerse kapitalisme er de schuld van. Het westen is ziek, meent hij. Politiek ingrijpen wordt steeds meer ingeruild voor laissez-faire economie. We leven daardoor in een verspillingseconomie die, bovendien, leidt tot een proletarisering van de mens. Daar tegenover pleit Stiegler onder andere voor ‘glokalisering’: voor lokale gemeenschappen die globaal acteren.

 

Seks en de politiek

In de westerse wereld groeit de onverschilligheid voor seks, terwijl de geboortecijfers dalen. Verklaringen voor het fenomeen zijn onder andere stress, oververmoeidheid, gezondheidsproblemen, het gebruik van drugs en antidepressiva. Japan, Amerika en Scandinavië zijn er met name door getroffen, maar ook op andere plekken daalt het percentage praktikanten. Filosoof Ger Groot becommentarieerde enkele reacties op deze ontwikkeling – zie dagblad Trouw van 6-8-2016. Groot laat de Zweedse Minister van Volksgezondheid Gabriel Wikström aan het woord, die in bevolkingsafname een politiek probleem ziet en zich zorgen maakt. Tegelijkertijd droomt hij van seksualiteit als ‘een expressie van intimiteit, plezier en tederheid’. Groot vraagt zich af of dat laatste zich laat rijmen met de eigen aard van erotiek. Ook betwijfelt hij of de ministeriële deugdzaamheid, die lijkt op kerkelijke bemoeienis met het bedleven, het gewenste opbeurende effect zal hebben. Bevolkingsafname mag een politieke kwestie zijn – is het gedoe onder de lakens dat ook?

 

Utopia

Binnenkort is het 500 jaar geleden dat Thomas More’s relaas over de fictieve, ideale samenleving Utopia in druk verscheen. Dit verhaal over een eiland, waar mensen volgens voor die tijd soms relatief losse maar onbuigbare regels samenleefden, kwam in december 1516 van de pers. Utopia leende daarna zijn naam aan een manier van denken die op absolute en daarom ook onverbiddelijke wijze de maatschappij vorm wil geven. Natuurlijk is dit utopisch denken ouder dan More. De Griekse filosoof Plato (+347 v.Chr.) beschreef al in De Staat zijn ideale samenleving, waar denkers het hoogst staan, gevolgd door strijders en onderaan de doeners die met hun handen werken. En omdat filosofen zich bezig houden met geestelijke, rationele dingen bezetten zij de top van de maatschappelijke piramide en geven er onweersproken leiding aan. Het Utopia jubileum vormt de aanleiding voor een kleine vloedgolf aan vertalingen en studies – de meeste moeten nog verschijnen, zie de rubriek Nieuwe boeken van deze website. Ook worden verschillende symposia georganiseerd. Filosoof Hans Achterhuis, die veel over de utopie heeft geschreven, werd twee jaar geleden geïnterviewd door De Correspondent. Aan de hand van het vrije markt denken legt Achterhuis uit waarom hij wars is van utopieën.

 

‘Bureaucratie is een inktvis’: Socratesbeker 2016

Winnaar van de Socratesbeker is René ten Bos met zijn studie Bureaucratie is een inktvis. De jury, Peter-Paul Verbeek, Anna Luyten, Elma Drayer en Florentijn van Rootselaar gaven de volgende toelichting: ‘Als een beest gaat de auteur de thematiek van het boek te lijf... Het is een boek dat gekenmerkt wordt door schoonheid en lelijkheid tegelijk. Prachtige, welbespraakte en gedegen analyses gaan hand in hand met verontrusting over de minder fraaie kanten van onze maatschappij en cultuur.’ Precies 2415 jaar nadat Socrates van de gifbeker dronk, krijgt René ten Bos – zie fotootje – de Socratesbeker en een geldbedrag van vierentwintighondervijftien euro. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek uit het voorafgaande jaar. Erno Eskens’ Een beestachtige geschiedenis van de filosofie: inhoudachterflap ontving de publieksprijs. Uitreiking van de prijzen vond plaats op 15 april 2016.

 

Socrateswisselbeker 2016 of: waar zijn de vrouwelijke filosofen?

De vier vrouwelijke redacteuren van Filosofie Magazine hebben de aanstaande uitreiking van de Socrateswisselbeker 2016 aangegrepen om de absentie van vrouwen in het publieke debat onder de aandacht te brengen (zie Manifest en dagblad Trouw van 25-2-2016). ‘Vrouwenstilte’ noemen ze die afwezigheid. Kijken we op deze website naar de in 2016 verschenen boektitels (rubriek Nieuwe boeken), dan lijken Sophie van Balen, Alexandra van Ditmars, Nele Goutier en Lianne Tijhaar iets op het spoor. De ongeveer 25 nederlandstalige boeken zijn op één na alle door mannen geschreven. De bundel Doordenken doorwerken. Intercultureel en ecosociaal denken en doen bevat namelijk bijdragen van vrouwelijke auteurs.

 

Wat is dan geweld?

‘We ontlopen geweld niet door er niet over na te durven denken’, staat boven een recent artikel van Ger Groot in dagblad Trouw (11-1-2016). Groot, filosoof van de Erasmusuniversiteit, constateert dat Europa 70 jaar lang een zone van pais en vree was en dat zo de misvatting kon ontstaan dat de toekomst met overtuigingskracht alleen maakbaar is. Aan dat idee komt langzaam aan een eind. Groot schetst daarbij een scherp contrast tussen goede bedoelingen aan een kant en Realpolitik aan de andere. Zo steunde Europa de op zich sympathieke revoluties in het Midden-Oosten, die echter eindigden in grof geweld. Daar tegenover wijst Groot op een voorstel, ook in Trouw, om op hoge zee op bootvluchtelingen te schieten als remedie voor ons migrantenprobleem. Maar is het wel zo duidelijk wat geweld is? Hier volgen enkele minder voor hand liggende voorbeelden...

– De wereld en mensen om je heen aan jouw manier van denken onderwerpen is hen geweld aandoen (Emmanuel Levinas).

– Taal is gewelddadig omdat die unieke, individuele fenomenen en gebeurtenissen tot iets algemeen begrijpelijk maakt, zo ook de wetten die wij onszelf opleggen en het overtreden ervan (Jacques Derrida).

– Autoriteit is uitgesteld geweld (Paul Verhaeghe), wat je bijvoorbeeld pas merkt als je tot dan toe toffe baas je ontslaat en bij de rechter gelijk krijgt ook.

– Ook in dit rijtje: opvoeden. De neiging tot niksen en prutsen in het kind wordt stevig de kop ingedrukt, ander talent juist gecultiveerd. Folteren om iemand op het pad van de waarheid te brengen is de meest extreme variant daarvan (Cornelis Verhoeven).

– Oorlog is vanzelfsprekend gewelddadig, maar kan – wie denkt daaraan? – ook uitdagend zijn (Ernst Jünger).

 

Verlanglijstje voor Sinterklaas/de Kerstman

Welke filosofieboeken mogen niet ontbreken op Pakjesavond of onder de Kerstboom? In willekeurige volgorde en op een pagina hebben de redacteurs van ethiek.nl enkele suggesties bij elkaar gezet. Naar het verlanglijstje.

 

 

 

 

Moraliseren

‘Minder douchen zal u nauwelijks helpen water te besparen’, betoogt professor Henriëtte Prast in eigen huis magazine van juni 2015. De Tilburgse hoogleraar legt in haar column uit dat het alledaagse, zichtbare waterverbruik slechts twee of drie procent uitmaakt van iemands totale en goeddeels onzichtbare consumptie. Daarom ook heeft het van overheidswege aanporren tot een minuutje minder douchen amper impact, aldus Prast. Een staande wasbeurt kost 50 liter water, wat heel wat lijkt maar feitelijk een schijntje is. Voor twee ons biefstuk of een katoenen T-shirtje is immers al gauw het 60-voudige nodig of 3.000 liter elk. Wie over deze kwestie wil nadenken kan bijvoorbeeld het inmiddels twintig jaar oude maar nog altijd actuele opstel De moralisering van apparaten nalezen. In 1995 heeft Hans Achterhuis al een oproep geplaatst om op te houden met het eenzijdig moraliseren van individueel gedrag. De oud-filosoof des vaderland laat zien dat het nemen van individuele verantwoordelijkheid het vaak helemaal niet is, en ook niet kan zijn. Bij kortere douchbeurten kunnen we met Achterhuis vaststellen dat daar een gebrekkige ethiek van goede bedoelingen aan de hand is : gezien de bestaande waterschaarste en -verspilling oogt het goede gevoel dat gedragsverandering (minder douchen) mogelijk oplevert erg misplaatst.

 

Buridans ezel – vergeten grootsheid

Was het niet vanwege zijn ezel – in werkelijkheid een hond – dan was filosoof Jean Buridan een obscure middeleeuwer gebleven. Filosofiehistorici dachten zelfs tot nog niet zo lang geleden dat zijn ezel een fabeltje was, zo onbekend waren ze met Buridans geschriften. Ze worden nu bij uitgeverij Brill uitgegeven en binnenkort komen deel I en II uit van het commentaar op Aristoteles’ Over de hemelen. En met goede reden. De veertiende-eeuwse Fransman was feitelijk de belangrijkste denker van zijn tijd. In The Copernican Revolution oordeelde wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn dat Buridan met zijn kritiek op de Aristotelische bewegingsleer Copernicus’ heliocentrische kosmologie mogelijk gemaakt had. De idee voor zijn hond ontleende Buridan aan Aristoteles, die op retorische wijze een argument tegen het geocentrische wereldbeeld wilde ontkrachten. Buridan zet zijn hond op gelijke afstand van een bak water en een bak voer, maar daarop kan het arme beest niet beslissen of hij eerst moet drinken of eten en sterft van honger en dorst. De ezel – volgens blogger Stan Verdult voor het eerst door Spinoza genoemd – wilde Buridans idee van de wils(on)vrijheid belachelijk maken. De mens moest, volgens de Parijse professor, eerst een goede reden hebben om te doen wat hij of zij wilde en zolang die kennis ontbrak, moest iemand zijn daad uitstellen (...en sterven). Zie Google Books voor Buridans ezel in historische context met een wat hoekige Franse vertaling.

 

Ongelijkheid

Zijn mensen allemaal hetzelfde of ieder op zichzelf uniek? En waar komen de verschillen dan vandaan? Mogen aangeboren verschillen (organisatie- en motivatietalent, sociale vaardigheid of commercieel inzicht) zich bijvoorbeeld vertalen in zeer uiteenlopende financiële beloning. Moet een creatieveling beter worden beloond dan iemand die geestdodend saai werk moet doen? Is sekse nog wel een relevante categorie om verschillen tussen mensen te beschrijven? Wanneer is ongelijkheid onrechtvaardig? Is gelijkheid altijd nastrevenswaardig? Wat is normaal? Wordt het gelijkheidstreven niet voortgedreven door naijver en jaloezie? Leidt democratisch egalitarisme misschien tot een volgzame, politiek-correcte, grijze en genivelleerde massamens? Hoe kunnen we ongelijkheden het beste aanpakken en welke verdienen de eerste aandacht? Tijdens de Filosofie Nacht op 17 april 2015 buigen meer dan veertig denkers in het het Amsterdamse ‘Pakhuis de Zwijger’ over deze en andere kwesties. Ze doen dat in de vorm van lezingen, workshops, debatten en interviews onderzoeken denkers en publiek de betekenis van ongelijkheden in ons huidige bestaan. Zie de website van filosofie.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Tien geboden voor de wetgever’

Redelijke verwachting, vooruitzien, openbaarheid en duurzaamheid zijn enkele regels uit de decaloog die door auteur Willem Witteveen in De wet als kunstwerk aan de orde worden gesteld. Het is een bijzonder boek. Allereerst door de insteek waarmee deze ‘andere filosofie van het recht’ de wetgever te hulp wil komen. Wetten zijn volgens de op 17 juli 2014 overleden hoogleraar en Eerste-Kamerlid geen eeuwige oplossingen voor maatschappelijke problemen maar een kunstwerk, dat ‘aandacht, onderhoud en vakmanschap’ nodig heeft. In dit verband wijst Witteveen erop dat door de grote aandacht voor mensenrechten en de rol van de rechter het nadenken over wetgeving is verwaarloosd. Dit laatste staat dus bij Witteveen centraal. Levendig en helder bespreekt hij zijn ‘tien geboden’, terwijl ook actuele vragen als overheidsregelgeving en de toekomst van de welvaartsstaat aan bod komen. Daarbij treden filosofen, enkele theologen én schrijvers, bijvoorbeeld Frans Kafka en George Orwell, als gesprekspartners op. Zijn lezers schotelt Witteveen geen droge rechtsgeschiedenis voor, maar indringende en grondige beschouwingen rond de criteria waaraan een goede wetgever zich zou moeten houden. Het boek richt zich daarbij op een breder publiek dan juristen. Wie geïnteresseerd is in vragen rond goed samenleven zal er iets van zijn gading vinden. De wet als kunstwerk verschijnt postuum. Witteveen was een van de inzittenden van MH17 die boven Oekraïne werd neergeschoten. Hij laat een indrukwekkend en boeiend boek achter. Hieraan werden negenenveertig afbeeldingen toegevoegd van collages en schilderijen die de auteur in recente jaren maakte. Voor inhoud en omslagtekst, zie inhoudachterflap.

 

Filosofie didactiseren

Ingewikkelde zaken eenvoudig uitleggen is niet gemakkelijk, zeker niet bij filosofische thema’s. Vroeger of later moet iedere uitlegger bochten afsnijden om zijn doel te bereiken: hij is immers de boodschapper van... en niet de filosoof zelf. Ook kan hij zich niet beperken tot het zonder commentaar voorlezen van de grote filosofen. Sommige interpretatoren zijn huiverig voor didactisch plak- en knipwerk en blijven liever zo dicht mogelijk bij de bron, waardoor die soms duister blijft. Anderen vliegen flink uit de bocht en grossieren met simplismen. Kijk maar eens op het internet. Toch zijn er geslaagde voorbeelden (die uiteraard het origineel niet kunnen evenaren). Zo heeft de Groningse student Frederik van Boven met behulp van schema’s met uitleg Plato’s Republiek (Politeia) handzaam toegelicht. En dat heeft hij ook heel mooi gedaan. Een ander voorbeeld is de welbekende Alain de Botton die in een YouTube-filmpje kort maar krachtig de kerngedachten van Martin Heidegger’s Zijn en tijd (Sein und Zeit) neerzet.

Van 12 november t/m 1 december 2014 is er een tentoonstelling over Plato’s Republiek in Groningen, waar Plato’s tekst met behulp van infographics, audio en video wordt toegelicht. Zie frederikboven.nl

 

Tractatus Logico-Philosophicus

Honderd jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. Een van de vele oorlogsvrijwilligers die ten strijde trok, was de Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Eerst vocht Wittgenstein als gewoon soldaat, dan als onderofficier en tenslotte als ‘keizerlijk en koninklijk luitenant’ aan het Russische en Italiaanse front. Daarbij bleek hij uitzonderlijk moedig. Maar terwijl Wittgenstein dagelijks zijn leven waagde, begon hij aantekeningen te maken voor zijn baanbrekende Tractatus Logico-Philosophicus uit 1921. Dit boek vormde een belangrijke inspiratiebron voor de zogenaamde ‘Wiener Kreis’, een groep Weense filosofen die ten strijde trok voor natuurwetenschappelijke waarheid en tegen metafysica en ideologie. Een opmerkelijke samenloop van omstandigheden was dat Wittgenstein juist aan het begin van de oorlog een fanatieke lezer van Lev Tolstoj’s Mijn kleine Evangelie was geworden en overwoog om monnik te worden. Dit verklaart waarom het ‘Traktaat over de logische filosofie’ ook een mystieke inslag heeft. Voor de totstandkoming en invloed van het Tractatus, zie het recentste nummer van Philosopy Now (juli-augustus 2014). Zie ook W. Baum, Wittgenstein im Ersten Weltkrieg. Die „Geheimen Tagebücher“ und die Erfahrungen an der Front (1914-1918): inhoudachterflap.

 

Michel Foucault

De meest geciteerde Franse filosoof is niet René Descartes of Jean-Paul Sartre maar Michel Foucault die op 25 juni 2014 dertig jaar geleden aan AIDS is overleden. Met zijn inzichten over macht en vrijheid heeft hij grote invloed gehad op filosofie en ethiek. Volgens Foucault is macht sinds de middeleeuwen sterk veranderd. Vroeger was macht die op mensen werd uitgeoefend zichtbaar, hiërarchisch en fysiek gewelddadig. Tegenwoordig, meent Foucault, is macht vooral onzichtbaarder geworden. Moderne machtsinstrumenten zijn onderwijs, lifestyle-bladen, gebruiksaanwijzingen, verwachtingspatronen, sociale controle, etiquette en mode. Ook zijn de straffen subtieler, bijvoorbeeld sociale uitsluiting, spot, pesten of (verplichte) therapie. Het doel van de macht is echter onveranderd: mensen aanpassen aan de maatschappelijke gemene deler. Daarom ook vindt Foucault het een ernstige vergissing om in de mens een autonome zelfbeschikker te zien. Mensen zijn tenslotte altijd het product van disciplinerende machtsstructuren en een bonte lappendeken van aan elkaar geknutselde ideeën over wat waar (normaal) is. Het wekt misschien verwondering dat juist Foucault, die anonieme macht als thema had gekozen, ook de vader van de levenskunstfilosofie is. Toch bestaat er een verband. Juist omdat macht- en waarheidsstructuren zo dwingend zijn, kunnen we helemaal niet spreken over wie of wat we echt zijn, laat staan er naar op zoek gaan. Wel moeten de naar zelfinzicht zoekende levenskunstenaars bepalen wie ze binnen de gegeven omstandigheden in vrijheid willen of kunnen zijn. Foucault spreekt hier over: ‘de ethiek van de zelfzorg als vrijheidspraktijk’ en ‘de vrijheid in praktijk brengen’. Dit is het werkterrein van de levenskunstenaar. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld het meertalige Portail Michel Foucault en michel-foucault.com.

 

Maand van de Filosofie, thema “techniek”

Onlangs verschenen enkele interessante boeken rond het thema techniek.

Kunstmatig van nature van Jos de Mul: het Essay van de Maand van de Filosofie (zie in de rechter kolom hiernaast)

– In Een stok om mee te denken bundelde Coen Simon teksten van bekende filosofen over technische artefacten als het schrift, vuur, geld, panopticon en internet: inhoudachterflap

– Een nieuwe vertaling van het ingewikkelde maar belangrijke essay De vraag naar de techniek van Martin Heidegger, een van de invloedrijkste filosofen van de vorige eeuw: inhoudachterflap. De Duitse filosoof concludeert dat de 20ste-eeuwse techniek een eenzijdige, instrumentele bril is om naar de wereld te kijken. Ze stelt vragen als: Hoe werkt het? Wat is het nut? Wat levert het mij op? Hoeveel kost het? Dit is gevaarlijk, meent Heidegger, omdat deze blik alle andere manieren van kijken dreigt te overheersen.

– Gelijktijdig verscheen een commentaar op deze tekst: G. Visser, Heideggers vraag naar de techniek: inhoudachterflap

– Toegankelijker blijkt P.-P. Verbeek’s Op de vleugels van Icarus: inhoudachterflap. Techniek beïnvloedt de manier waarop we omgaan met onze wereld en hoe we denken en vaker gebeurt dat op een manier die we helemaal niet hadden voorzien of gewild, maar Verbeek meent dat je techniek kunt sturen en verbeteren. Daarom is het belangrijk al bij het ontwerpen van nieuwe technologie goed na te denken over ethiek, nut en noodzaak, bedoelde en mogelijke gevolgen.

Oswald Spengler, De mens en de techniek: inhoudachterflap

Bernard Stiegler, Per toeval filosoferen: inhoudachterflap

 

Achtergronden bij het thema techniek

Zie filosofie-online.nl en deze website voor links over techniekfilosofie.

 

20140312 Heidegger hoedjeKFoute filosofen

De joden hebben een ‘begaafdheid’ voor het ‘berekenende’, noteerde de Duitse filosoof Martin Heidegger aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in een aantekenschrift. Eind december 2013 verscheen in de Duitse kwaliteitskrant die Zeit een bijdrage over de zogenaamde Zwarte Schriften – Heideggers aantekenboeken die op 13 maart 2014 in druk zijn verschenen. Redacteur Peter Trawny meende dat ze zó veel zorgwekkende antisemitische uitspraken bevatten, dat het hem beter leek om enkele kenners vooraf te informeren. En die lekten het naar buiten. Het was niet de eerste keer dat het thema ‘Heidegger en de joden’ tot discussies leidde. Wat Heidegger zelf betreft, staat buiten kijf dat hij een poos een enthousiaste nazi was en in de Führer Adolf Hitler een verlosser zag. Naar het schijnt, heeft Heidegger zelfs enige tijd gehengeld naar de functie van ‘chef-ideoloog’ van de nazi-beweging. Zijn verdedigers benadrukken steeds weer dat dit een bevlieging was of dat bepaalde ideeën kwalitatief heel anders zijn dan dat wat ze lijken en dat Heideggers antisemitisme iets was wat je wel vaker bij ontwikkelde mensen in die tijd kon horen. En nu weer opnieuw, zie bijvoorbeeld de website van Filosofie Magazine. Daar noemt filosofe Veronica Vasterling de met regelmaat terugkerende discussies rond Heidegger ‘de filosofische variant van de Holocaust Kitsch in de filmwereld.’

Hoe fout moet een filosoof zijn, voordat hij van een bijsluiter wordt voorzien? En bestaat er helemaal geen verband tussen, zeg maar, het nadenken van een filosoof over de tijd waarin zij leeft en haar abstracte, diepe, filosofische ideeën? Of misschien toch wel. Het ‘berekenende’ waar Heidegger over schrijft, betekent in het dagelijkse taalgebruik mogelijk zoiets als handig in zaken, maar in Heideggers filosofie klinkt het anders, meer als begaafdheid voor het verval van de westerse beschaving of wat polemischer: de jood is schuld aan alles. Of gaat die conclusie uiteindelijk een brug te ver?

 

20140223 08_FM_ipad kopirenKFilosofie Magazine op tablet

Sinds begin dit jaar is het altijd interessante tijdschrift Filosofie Magazine ook op tablet verkrijgbaar (Android en Apple). Voor abonnees gratis. Anders € 5,99 per exemplaar. Zie de website van Filosofie Magazine. Dit geldt niet voor het tijdschrift Filosofie, waarvan u de actuele inhoudsopgave op deze website kunt vinden. Filosofie heeft een digitaal archief voor abonnees.

 

20140130 G8 van de FilosofieKDe G8 van de filosofie: “Vooruitgang”

Wat topconferenties zijn voor staatshoofden en wetenschappers wordt deze G8 voor de filosofie. Groot verschil: daar waar anderen achter gesloten deuren vergaderen, kan het publiek op 18 april 2014 bij de G8 aanschuiven. Op voorspraak van “investeerders”, die financieel bijdroegen, kwam het volgende lijstje tot stand: Peter Sloterdijk, John Gray, Chantal Mouffe, Zygmunt Bauman, Benjamin Barber, Markus Gabriel, Damon Young en Achille Mbembe. Het gekozen thema “vooruitgang”, dat wordt toegespitst op Nederland, zal de tongen zeker in beroering brengen. Zo staat er naast de eerder optimistische Bauman de misantropische Gray, die de mens voor een evolutionair ongeluk aanziet. Ook de leeftijdsverschillen zijn behoorlijk en die zullen zeker doorklinken: Bauman (die de discussie met Barber al is begonnen) wordt 89 – Gabriel is net 32. Op 18 april 2014 vind de G8 plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Organisatoren zijn: Filosofie Magazine, Human en Hivos. Zie de website van Filosofie Magazine voor meer informatie. Toegangskaarten zijn niet meer beschikbaar.

 

[Habermas 2013, ] Toekomst EuropaErasmusprijs 2013: Jürgen Habermas

Jürgen Habermas ontvangt morgen 6 november de Erasmusprijs 2013. De Duitse filosoof krijgt deze prijs voor zijn bijdrage tot het denken op het “grensvlak van sociologie, filosofie en politiek”, waarbij “de democratie en de betrokkenheid van de burgers centraal” staan, aldus de jury. Jürgen Habermas (1929) “is scherp en kritisch in zijn politieke analyses maar tegelijkertijd optimistisch over de toekomst van een democratisch Europa. Hij gelooft in het belang van het debat, in de ratio als drijfveer voor de politiek, en in de gelijkheid van mensen. Met zijn humanistische denktrant en betrokkenheid bij de toekomst van Europa belichaamt hij de Erasmiaanse waarden die de Stichting graag uitdraagt.” Wie iets van of over Habermas wil lezen kan tegen gelegenheidskorting bij uitgeverij Klement enkele titels bestellen. Uitgeverij Boom komt met een nieuw boek van de gelauwerde filosoof: Een toekomst voor Europa.

 

20131028 NRC Komrij's laatste gedicht over ErasmusKGerrit Komrij’s laatste gedicht: Erasmus

Over Desiderius Erasmus gaat het laatste gedicht van de in 2012 overleden schrijver-dichter Gerrit Komrij die de tegendraadsheid prijst van de 16de-eeuwse humanist. Erasmus ziet wit waar alle andere mensen ‘zwart zien’. Tegelijkertijd spreekt de gewezen ‘dichter des vaderlands’ (2000-2004) over het gevaar dat alle contrasten uit het leven verdwijnen en voortaan alleen de kleur grijs de overhand heeft: ‘Dan raakt de wereld leeg. Ik zou bevriezen’, besluit Komrij. Het gedicht stond op 28 oktober 2013 in NRC Handelsblad. Druk op de volgende link voor het krantenartikel in pdf.

 

20131124 Groene Spinoza dagKEen groene Spinoza?

Wat kunnen we leren over duurzaamheid wanneer we bij Benedictus de Spinoza te rade gaan? Tenslotte was voor Spinoza ‘God ofwel de Natuur’ de werkelijke maat der dingen. Heeft Spinoza ons iets te vertellen over de verduurzaming van onze economie, van transport, van energie-, voedsel- en industriële productie? Tijdens de Spinozadag 2013 komen deze en andere vragen aan bod. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Theo Loevendie. Hij geeft een voorproefje van zijn Spinoza Opera die op 11 oktober 2014 in première gaat. Tijd en plaats: zondag 24 november 2013 van 11.30 tot ca. 15.45 in Paradiso, Amsterdam. Kosten € 15. Studenten betalen € 10.

 

20131122 Nacht van de Rechtsstaat 20134de Nacht van de Rechtsstaat

De Nederlandse Grondwet viert in maart 2014 zijn tweehonderdste verjaardag. Politici, wetenschappers, journalisten en betrokken burgers gaan daarom tijdens de Nacht van de Rechtsstaat in gesprek over de betekenis en huidige staat van de grondwet. Is die wel klaar voor de 21ste eeuw? Hoe moeten de afweging tussen verschillende, soms botsende grondrechten uitvallen? Moet de grondwet uitdrukkelijk verwijzen naar het Nederlandse volk en de democratische rechtsstaat? Is de huidige grondwet voldoende afgestemd op de digitale revolutie? Kortom, hoe staat onze Grondwet na 200 jaar trouwe dienst er voor? Speciale gast is dit jaar Michael Ignatieff. Tijd en plaats: vrijdag 22 november 2013 van 20.00 tot 01.00 uur in Felix Meritis, Amsterdam. Kosten: € 10. Studenten betalen € 7,50.

 

[Hartmans 2000, ] Intellectuelen en hun illusiesFilosofen buiten spel

De publieke rol van de intellectueel is uitgespeeld, meent de Belgische filosofe Tinneke Beekman in een blog van dagblad De Morgen. Dit hebben de filosofen met name aan zichzelf te danken en dan vooral aan de postmoderne collega’s met hun onheldere betogen. Ook politieke correctheid is er debet aan. Andere redenen zijn filosofische afkeer van de politiek of juist het verlangen eenzijdig te bepalen wat politiek is en wat niet (zo wordt Beekmans verwijzing naar Luuk van Middelaar hier samengevat). Samen met de reacties op Beekmans vormt haar hartenkreet een mooie aanleiding om door te denken. Een interview met de filosofe verscheen op filosofie.nl (21 augustus 2013). Politieke correctheid wordt ook het initiatief Werkelijkheid in Perspectief (tegen het ‘intellectuele conformisme’) verweten. Een criticus schreef in juni 2013 dat bijvoorbeeld een discussie tegen God en voor het humanisme alleen nog in Apeldoorn tot enige reuring leidt. In tijdschrift Vrij Nederland is die kritiek onlangs opnieuw aangeblazen. Trouwens, Dagblad Trouw bracht op 1 september een interessant opiniestuk. Daarin noemt de auteur het becommentariëren van de actualiteit door filosofen ‘een perverse situatie, waaruit ze snel bevrijd moeten worden’.

 

20130726 muis dierproevenKDierproeven ter discussie

Dierproeven zijn niet alleen ethisch omstreden. Uit recent en grootschalig statistisch onderzoek zou ook blijken dat ze in veel gevallen onbetrouwbaar en dus onbruikbaar zijn, schreef Elmar Veerman op 17 juli 2013 op de website wetenschap24. Veerman noemt twee belangrijke conclusies. In tegenstelling tot wat men altijd dacht, lijken proefdieren als muizen helemaal niet zo op mensen, zodat het meeste onderzoek naar bijvoorbeeld ontstekingen en ontstekingsremmers voor niets is geweest. Bovendien zou een evaluatie van bijna 4.500 dierproefexperimenten aantonen dat meer dan eens negatieve uitkomsten weggelaten en alleen de welgevallige resultaten openbaar werden gemaakt. Trouwens, op 9 juli 2013 maakte de Raad van State een advies openbaar, waarin het hoogste Nederlandse rechtscollege pleit voor een geheel nieuwe wet op de dierproeven. Een opmerkelijke kanttekening was wel het verzoek van de raad om een precieze motivatie, waarom het doden van dieren, bijvoorbeeld voor onderzoek op de organen, onder de noemer dierproef zou moeten vallen.

 

20130719%20vaccinatieKInenten?

De mazelenepidemie die op dit moment in reformatorisch Nederland rondgaat heeft geleid tot een roep om verplichte vaccinatie. Zo bepleitte de bekende VVD-senator en medisch ethicus Heleen Dupuis afgelopen zaterdag 13 juli 2013 in NOS Nieuwsuur een verplichte inenting. Premier Mark Rutte sloot zich daarbij aan. Begrijpelijk gezien de mogelijke gevolgen van deze ziekte, maar is misschien de aandacht voor de categorie ongevaccineerde reformatorische christenen niet ook wat selectief? Deze groep blijkt immers een minderheid van circa 15 à 20 procent van de niet-ingeënte Nederlandse bevolking. In totaal zijn ongeveer 835 duizend inwoners van ons land onbeschermd. Voor achtergronden bij het wel en niet inenten in reformatorisch Nederland, zie bijvoorbeeld de website van de NPV, het mazelendossier van het Reformatorisch Dagblad en dagblad Trouw.

 

20130708 JBraeckman Man bijt HondLoopbaanprijs

De Belgische filosoof Johan Braeckman ontving op 8 juli 2013 de Loopbaanprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. De prijs is bedoeld voor mensen die op een bevattelijke manier communiceren over hun wetenschapsdomein, bijvoorbeeld op tv bij Man bijt hond (zie afbeelding). ‘Vooral zijn initiatieven om de evolutietheorie voor een groot publiek te verklaren en te vergelijken met stromingen als het creationisme werden door de jury geapprecieerd.’ Zie de website van de KVAB en filosofie.nl. Recent verscheen van Braeckman een mooi portret van Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829): ‘De eerste evolutiebioloog’ in het interessante Fascinerend leven. Markante figuren en ideeën uit de geschiedenis van de biologie. Zie inhoudachterflap.

 

[Botton 2004, ] StatusangstVan zelfkennis tot narcisme

Een week lang televisie over het ego op Holland Doc 24 van zaterdag 25 mei tot en met vrijdag 31 mei 2013. Hoe presenteer je jezelf? Hoe positief is je zelfbeeld? Hoe blaas je dat ego weer op als het teveel is gekrompen? Hoe belangrijk vind je wat anderen van je denken? En wie ben je eigenlijk? Naar aanleiding van de Week van het ego, georganiseerd door het platform Wetenschap 24, zendt Holland Doc 24 in en rond de week van 25 tot en met 31 mei een reeks documentaires en series uit over identiteit, zelfkennis en existentiële twijfels. Een greep uit het aanbod: Valentijn over een jongen die werd geboren in een meisjeslichaam en de serie Status Anxiety van Alain de Botton, waarin het gras bij de buren altijd groener is. In de achtdelige serie Dus ik ben vraagt filosofe Stine Jensen zich af wie we zijn en de Engelse filmmaker David Bond laat in het docudrama Erasing David (2010) zien hoezeer gangbare ideeën over privacy achterhaald zijn. Zie de Holland Doc 24-website en Facebookpagina.

 

[Spinoza 1760, ] Tractatus Theologico-Politicus ImprintSpinoza’s drukker ontmaskerd

Van Spinoza’s hoofdwerken – de Tractatus theologico-politicus uit 1670 en de Ethica uit 1677 – was tot nu toe onbekend wie de drukker was. Maar door het vergelijken van versierde drukletters en ornamenten konden studenten boekwetenschap Trude Dijkstra en Rindert Jagersma onlangs achterhalen dat achter het drukkerspseudoniem Henricus Künrath uit Hamburg de Amsterdammer Israël de Paul (1630-1680) schuilgaat. Het is een interessante ontdekking, omdat het iets zichtbaar maakt van Spinoza’s netwerk. In het geval van Baruch de Spinoza (1632-1677) was deze geheimdoenerij niet zonder reden. Spinoza hield er inzake religie, bijbel en politieke ordening nogal afwijkende meningen op na. En hoewel er in Nederland een toleranter intellectueel klimaat heerste dan in veel omringende landen, werden boeken regelmatig verboden en verbrand, auteurs en drukkers vervolgd, hetzij door stadsbesturen, hetzij door een hogere overheid. Wie de constante stroom Spinozaliteratuur in ogenschouw neemt kan zich alleen maar verbazen, dat er nog altijd vondsten als deze worden gedaan. Het Belgisch tijdschrift Knack stond er uitgebreid bij stil. Zie ook het uitvoerige Weblog over Spinoza, Spinozisme en Spinozana.

 

20130523 Denker des Vaderlands R GudeDenker des Vaderlands

Dit is tot 23 mei 2013 Hans Achterhuis. Op die dag namelijk gaat Achterhuis het stokje doorgeven aan René Gude (zie foto). In de Aula van het Utrechtse Academiegebouw (naast de Domtoren) zullen beide denkers met elkaar het gesprek aangaan. Welke onderwerpen verdienen de komende twee jaar de aandacht van de nieuwe Denker des Vaderlands? Heeft Achterhuis nog een boodschap voor zijn opvolger? Tijdens een heuse balkonscene zal Achterhuis in elk geval ’n laatste gedachte meegeven aan het publiek. Ook Gude geeft er zijn visitekaartje af. De feestelijke overdracht wordt georganiseerd door Studium Generale in samenwerking met uitgeverij Lemniscaat, dagblad Trouw en de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISvW). Zie ook de website Denker des Vaderlands en Filosofie Magazine met enkele videoclips met René Gude. De plechtigheid begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

 

20130215%20NanotechnologieK“Hoe raakt de mensheid uitgeroeid?”

Het einde van de mensheid is traditioneel meer het terrein van theologen dan van filosofen, maar misschien gaat dat veranderen nu concrete gevaren aan de horizon opdoemen. Zo vraagt journalist Sean Coughlan zich niet af “of” de mensheid het loodje gaat leggen maar “hoe”. Op de BBC-nieuwswebsite (24 april 2013) besteedt Coughlan aandacht aan het Future of Humanity Institute in Oxford, dat zich sinds het vorige decennium over de kwestie buigt. Volgens FHI-directeur Nick Bostrom zou deze eeuw weleens de laatste kunnen zijn voor de menselijke soort. Bostrom denkt dan niet aan kernoorlogen, pandemieën, uitbarstende supervulkanen of ontspoorde asteroïden. Nee, de Oxfordgeleerde wijst op de moderne technologie als grootste risico: synthetische biologie, nanotechnologie (zie fotootje) en kunstmatige intelligentie. Het is immers onmogelijk de onbedoelde, mogelijk catastrofale gevolgen van concrete toepassingen van tevoren te voorspellen, meent Bostrom. In dit verband is het interessant het recente boek van Marcel Heerink Zolang je robot maar van je houdt te noemen. De auteur staat stil bij de aanstaande robotisering van ons leven (met de hulp van KI) en de mogelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de relatie tussen mens en robot, de betekenis van emoties, ons zelfbeeld – volg de link voor de inhoudsopgave en achterflaptekst. Zie verder een artikel in de Engelse krant The Guardian: Apocalypse literature now, and then.

 

%5bDuivestein%202012,%20%5d%20Zwarte%20kant%20sociale%20mediaZwarte dromen

Zit je al op Twitter? Heb je al een Facebookpagina? Ga je op voor Google+? Wordt het dan niet eens tijd om razendsnel uit de wereld van de sociale media te stappen? En als je nog onderweg daarheen bent, doe je er dan niet beter aan meteen je koers te verleggen? Vandaag 7 januari 2013 besteedt Filosofie Magazine aandacht aan het vorig jaar verschenen rapport De zwarte kant van sociale media. In dit rapport pleiten de auteurs voor ‘Slow-tech’ en waarschuwen indringend voor de ernstige gevaren van de sociale media. Ze zouden gebruikers dom, asociaal en sensatiebelust maken, tunnel-vision creëren, gezondheid en concentratievermogen aantasten, manipulatief gedrag en webterreur faciliteren, creativiteit en privacy om zeep helpen. Filosofie Magazine ging te rade bij nieuwe-mediakenner Arjen van Veelen, auteur van Facebookleven in 61 eenvoudige overpeinzingen. Hoewel Veelen de gevaren duidelijk voor ogen staan, nuanceert hij het rapport in sterke mate. Met een min of meer terloopse verwijzing naar George Orwell, die de impact van centrale verwarming op het dagelijkse leven beschreef, maakt Veelen, misschien onbedoeld, echter ook duidelijk dat nieuwe techniek en technologie meer is dan een waardenvrij, neutraal instrument of foefje. Technologische vernieuwing kan ingesleten leefpatronen ingrijpend veranderen en niet noodzakelijk alleen positief. (Genoemde publicaties zijn ook downloadbaar via de Filosofie Magazine-website.) Recent verschenen verschillende interessante boeken over het internet, internetgebruik en internetters, bijvoorbeeld: T. Chatfield, Floreren in het digitale tijdperk: inhoudsopgaveachterflaptekst; K. Damhuis, De virtuele spiegel. Waarom Facebook ons ongelukkig maakt: inhoudsopgaveachterflaptekst. Zie ook hieronder ‘To Facebook or not to Facebook’.

 

ABanaal kwaad?

Filosofen Hans Achterhuis en Klaas Rozemond voerden op 18 september 2012 een debat over ‘de banaliteit van het kwaad’, een inzicht van de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt. In 1961 woonde Arendt het proces bij tegen de SS’er Adolf Eichmann (zie foto links). Eichmann was als hoge ambtenaar nauw betrokken bij de Holocaust: de moord op onder andere 6 miljoen joden tijdens de 2e Wereldoorlog. Het viel haar op dat de SS-Obersturmbannführer een grijze muis was, een bureaucraat, iemand die zich (zo kameleontisch is onze menselijke natuur) aan de omstandigheden aanpaste en deed wat hem werd opgedragen. Eichmann, dat kon iedereen zijn, u en ik. Dit beeld is onjuist meent Rozemond. Deze SS’er was geen meeloper of de verkeerde man op de verkeerde plek, maar een idealist die geloofde in de nazi-ideologie. Rozemond wijst op de filosofe Bettina Stangneth. Zij zegt dat Eichmann een show opvoerde toen hij zich tijdens zijn proces voordeed als een klein, vervangbaar radertje in een grote moordmachine. Door anderen trouwens werd die show met meer succes opgevoerd. In Vaarwel dan! Intellectuelen en hun illusies (2000) beschrijft Rob Hartmans minder bekende maar even fanatieke topnazi’s. Hartmans schetst het beeld van hoogopgeleide en gemotiveerde intellectuelen, die hun kennis en managerskwaliteiten creatief inzetten om de vijanden van Duitsland – met name de joden – te bestrijden. Die creatieve, proactieve ijver lijkt ook Eichmann eigen te zijn geweest. Begin 2012, tijdens een lezing in Den Haag, vertelde een aanklager in het Eichmannproces, Gabriel Bach, hoe de SS-man zelfs tegen besluiten van Adolf Hitler inging om meer joden te kunnen vermoorden. Plaats en tijd: Filosofisch café Felix en Sofie, Amsterdam, dinsdag 18 september 2012, om 20.00 uur. Lees meer in Filosofie Magazine. In nummer 5/2013 van het Historisch Nieuwsblad wordt een Nederlandse schrijftafelmoordenaar beschreven: de ideale, ijverige en loyale ambtenaar Jacob Lentz, die eigenlijk ook na de oorlog niet kon begrijpen wat hij nu precies fout had gedaan.

 

20120620%20Trouw%20denkers%20debat%20KDenkers in debat

Op zijn Religie & Filosofie webpagina’s is ochtendblad Trouw eind mei 2012 met een nieuwe rubriek van start gegaan: Denkers in debat. Afgetrapt werd met het nieuwste boek van Michael J. Sandel: Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking (Utrecht (Ten Have) 2012) en nu breken filosofen en ethici er de lans over de fnuikende gevolgen of juist de zegeningen van de vrije markt. Harvardprofessor Sandel ziet vooral negatieve gevolgen, want de markt heeft niet alleen een financiële maar ook een morele crisis voortgebracht. Wanneer alles in ons leven op een af andere vermarkt moet worden en iets kost of moet opleveren, wordt geld dan het enige dat ons tot handelen motiveert? Wie wil er dan nog iets voor niets doen, vraagt Sandel zich af.

 

20120205 Social mediaTo Facebook or not to Facebook

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Hyves, Schoolbank – deze sociale media zijn pas zes tot tien jaar oud, maar met hun enorme impact lijkt het alsof ze er altijd zijn geweest. Meest succesvol was Facebook (sinds 2004). Onomstreden zijn deze social media niet. Privacy, het recht op vrije meningsuiting en censuur lijken de belangrijkste ethische pijnpunten. Daarnaast staat nog een aantal kritieken van meer cultuurfilosofische aard. De Amerikaanse universiteitsdocente Jennifer Baker Ph.D. probeerde ook de andere richting uit te denken. Zij onderzocht de morele voordelen van Facebook en ging in discussie met het essay Hiding Behind the Screen (2010) van de conservatieve filosoof Roger Scruton. Baker meent dat Facebook bijvoorbeeld een goed wapen tegen roddel en achterklap is. Voor het oog van de hele wereld willen de gebruikers immers hun beste beentje voorzetten en zich zeker niet als roddelziek of haatdragend afficheren. Volgens onderzoek zouden regelmatige Facebookgebruikers zichzelf vaker ongelukkiger beschouwen, maar Jennifer Baker vraagt zich af of Facebook ons echt ongelukkig maakt. Wie zich trouwens op verantwoorde wijze aan Facebook wil ontworstelen, kan ook bij Baker terecht. Ze ontwierp een deugdethische checklist om na te gaan of Facebook echt bij je past. De Nederlandse socioloog Koen Damhuis is het met Baker oneens, zie zijn boek De virtuele spiegel. Waarom Facebook ons ongelukkig maakt (zie inhoud) bij uitgeverij De Arbeiderspers, die er een Facebookpagina aan wijdde. In het essay voor de Maand van de Filosofie 2011 Echte vrienden had de filosofe Stine Jensens de sociale media al eens aan een kritisch onderzoek onderworpen (zie inhoud en achterflap).

 

[Swaab 2010, ] Wij zijn ons breinU bent g/een filosoof!

Is neuroloog Dick Swaab g/een filosoof, een filosofisch ontspoorde arts of, ‘gewoon’, een slechte filosoof? Wat de Groningse hoogleraar psychologie Douwe Draaisma betreft, is Swaab vooral een filosofisch ontspoorde arts met teveel zelfvertrouwen. Eraan gewend dat mensen naar hem luisteren, wilde Swaab na zijn pensionering eens ‘alles’ op een rijtje zetten, concludeert Draaisma die in februari 2011 een lezing hield over Swaabs boek Wij zijn ons brein (2010). Volgens psycholoog Draaisma gaat de neuroloog veel te ver in zijn beweringen. Als arts is Swaab bevoegd te spreken maar wanneer hij verstrekkende conclusies trekt over misdaad en straf, vrije wil en verantwoordelijkheid dan is hij dat niet. Daarvoor heeft hij niet het juiste diploma. Hetzelfde verwijt richtte de Groninger tegen cardioloog Pim van Lommel, die een boek schreef over bijna-doodervaringen. Een ingekorte versie van Draaisma’s lezing verscheen in het septembernummer van De Academische Boekengids: Grensoverschrijding in de wetenschap. In Groot-Brittanië heeft begin 2011 een vergelijkbare discussie plaatsgehad. Daar betoogde de Britse arts-filosoof Raymond Tallis dat neurologen van het allooi van een Dick Swaab terug moeten in het hok van de medische wetenschap. Zie The Guardian: Neuromania.

 

20110619%20boekenkast%20voorpUitgelezen?

Dan is het tijd om je eigen leeslijstje te vergelijken met dat van het Engelse dagblad The Guardian. Deze ‘Krant van het jaar’ heeft op 14 juni 2011 op zijn website een overzicht gepubliceerd met de 100 meest smaakmakende non-fictie boeken. Wie minder belezen is kan zich aan de hand van dit overzicht inwerken op thema’s als kunst, cultuur, politiek, wetenschap, geschiedenis en filosofie. Deze canon heeft wel zijn beperkingen. Het gaat vaker om twintigste-eeuwse publicaties en bovendien ligt er een zwaar Anglo-Amerikaans accent op. In de filosofieafdeling echter liggen de zaken juist omgekeerd: die blijkt vooral continentaal van karakter en Thomas Kuhn is met zijn The Structure of Scientific Revolutions (1962) de enige twintigste-eeuwer. Hier vind je ook nog The Anatomy of Melancholy (1621) van Oxford don Robert Burton (1577-1640). Dit werk over oorzaken en gevolgen van zwaarmoedigheid, eenzaamheid en onaangepastheid en de remedies daartegen geniet in ons taalgebied weinig bekendheid, maar voor James Bond-scenarist Anthony Burgess (+1993) was Burtons Anatomy een van de meest amusante boeken uit de wereldliteratuur en een dat nooit verveelt. (Over melancholie gesproken, lees Karin Johannison, De kamers van de melancholie: inhoudsopgaveachterflaptekst.) Een aantal van de 100 titels is voorzien van een korte samenvatting en een verwijzing naar gangbare uitgaven. Overigens heeft The Guardian een heel interessante en altijd actuele filosofieboekenpagina.

 

Voor eerdere berichten, zie eerdere berichten

[Aristoteles 2004-vi, ] EthicaOp zoek naar een goed ethiekboek of filosofieboek?

Op deze website, in de rubriek Nieuwe boeken, vind je informatie
over eerder en recent verschenen en nog te verschijnen
ethiekboeken: recensies en inhoudsopgaven.
Zie ook filosofie-online.nl.

 

 

 

 

Maand van de Filosofie, april 2017: Rust... en onrust...

We hebben 24/7 toegang tot het oneindige en wereldwijde web en technologie stelt ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. De informatie klotst binnen. Is de rusteloosheid die ermee gepaard gaat een onvermijdelijk bestanddeel van wie en wat we zijn? Hoe moeten we daar mee omgaan? Hoe stellen we ons teweer tegen die alledaagse drukte? Volgens velen wordt onze tijd gekenmerkt door een verlangen naar rust en kalmte. Maar wat is innerlijke rust? En aan de andere kant... In onze tijd staan tendensen op scherp: geopolitieke omwenteling, oorlogen die zich ver weg afspelen dringen onze leefwereld binnen, de economie, populistische sentimenten en populisten. Over welk onrecht blijven we te rustig? Waarin moeten we berusten? Hoe bewaren we rust, wanneer we ons leven niet meer kunnen overzien? Zie de website voor het maandprogramma dat al begint op zaterdag 25 maart 2017 in Gent, België.

 

Feest van de Filosofie

Ook het jaarlijkse Feest van de Filosofie bij onze zuiderburen in Leuven staat stil bij het thema rust en rusteloosheid. De organisatoren hebben een interessant eendaags programma samengesteld. Zie de website.

 

 

 

 

De Socratesbeker 2017

De Socrates-wisselbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. De winnaar wordt bekend gemaakt op 21 april 2017 tijdens de Nacht van de Filosofie. Zie de website van de Maand van de Filosofie. Voor deze Socrates-wisselbeker zijn de volgende auteurs op de shortlist geplaatst:

– Ignaas Devisch – Rusteloosheid

– Thijs Lijster – De grote vlucht inwaarts

– Eva Meijer – Dierentalen: inhoudachterflap

– Henk Oosterling – Waar geen wil is, is een weg

– Marjan Slob – Hersenbeest: inhoudachterflap.

 

Essay van de Maand van de Filosofie 2017:
Melancholie van de onrust

Wat gebeurt er als het tij tegenzit en melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen naar de duistere kant van het verlies trekt? Kan ze nog vruchtbaar, creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij als de zwaan van Jan Asselijn (afb. rechts) en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt? Wanneer slaat melancholie om in angst en xenofobie? In dit essay onderzoekt filosofe Joke Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren. Wat is er nodig voor deze veerkracht van het denken, die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken? Melancholie van de onrust ligt vanaf 1 april in de boekhandel voor slechts € 4,95. Zie ook de website van de Maand van de Filosofie.

 

Boeken en tijdschriften op het WWW

Literatuur te over, maar een bezoekje aan de plaatselijke bibliotheek levert soms weinig op. Dan maar naar de boekhandel. Ook daar is de kast half gevuld of, erger nog, er zijn helemaal geen filosofieboeken voorradig. Hoe vind je boeken over filosofie? Links naar teksten op het Internet, bibliotheken, boekhandels en uitgevers staan op deze website bij elkaar: Zoeken op het World Wide Web.

 

Gratis gesproken filosofische teksten

Home-Academy is onder andere uitgever van gesproken filosofische teksten op CD die ook als mp3 kunnen worden gedownload. Proefversies van bijvoorbeeld filosofiecolleges en lezingen kun je gratis van de website downloaden. Bijvoorbeeld Ger Groots Humanisme in de Franse filosofie en andere.

 

Academische zijlijn

Ethische en filosofische vragen komen volop aan bod bij universiteiten en hogescholen, waar professionals zijn aangetrokken om de studenten goed te bedienen. De Nederlandse universiteiten en slechts twee hogescholen (Saxion en Hogeschool Utrecht) organiseren echter ook een nevenprogramma met discussies, cursussen en podiumprogramma’s op het gebied van wetenschap, kunst en cultuur, het zogenaamde Studium Generale. Vaak staan daar filosofische en ethische kwesties centraal of komen ze er min of meer zijdelings aan bod. De voorjaarsprogramma’s staan nu stevig in de steigers. Het loont dus de moeite er een kijkje te nemen. Op de website studiumgenerale.nl vind je links naar de programma’s van de universiteiten en die twee hogescholen.

 

 

 

 

 

 

 

sitemap